Niedostosowani.pl

Szukaj na stronie

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

163610 after writing your name in theMłodzieżowe Ośrodki Wychowawcze zostały powołane do życia Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 sierpnia 1981 roku. Celem ich jest zapewnienie specjalnych warunków kształcenia i wychowania dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Do ośrodków tych trafiają dzieci i młodzież w wieku 13-17 lat, wyjątek stanowią jednostki w wieku 10-12 lat. Wychowankowie kierowani są do ośrodków na podstawie orzeczeń sądowych, orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznych lub orzeczeń państwowego pogotowia opiekuńczego. 

Ośrodki te dzielą się ponadto ze względu na: płeć, wiek, stopień demoralizacji oraz towarzyszących zaburzeń i odchyleń rozwojowych. Uwzględniając charakter i zadania placówki, ,,(…) utworzono następujące rodzaje ośrodków:

a) resocjalizacyjne- przeznaczone dla młodzieży niedostosowanej społecznie o normalnym rozwoju umysłowym;

b) resocjalizacyjno- rewalidacyjne- przeznaczone dla młodzieży niedostosowanej społecznie i upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim;

c) resocjalizacyjno- lecznicze przeznaczone dla młodzieży niedostosowanej społecznie z zaburzeniami neuropsychicznymi  i innymi zaburzeniami rozwoju osobowości, wymagającymi specjalistycznej opieki lekarskiej, psychologicznej i wychowawczej (Szecówka, 2004, s. 156).

Z zadań resocjalizacyjnych ośrodki te starają się wywiązać poprzez naukę szkolną, praktyczną naukę zawodu, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, np. udział w kołach zainteresowań, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno- wyrównawcze, nauka własna, sport i rekreacja.   Ośrodki te pełnią całodobową opiekę nad wychowankami. Ponadto zapewniają wychowankom odzież, obuwie, bieliznę osobistą, podręczniki, podstawowe przybory szkolne,  przybory toaletowe i środki czystości. Standardowa infrastruktura młodzieżowego ośrodka wychowawczego to: szkoła, internat, warsztaty szkolne, teren rekreacyjno- sportowy. Ośrodki te realizują własne mikrosystemy wychowawcze oraz program obejmujący realizację celów resocjalizacyjnych (ibidem).